Chuyển tới nội dung

Bộ luật lao động 2019 sẽ có hiệu lực từ năm 2021

Bộ luật lao động 2019 sẽ có hiệu lực từ năm 2021

Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019. Bộ luật mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021và thay thế cho Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.

Việc tăng thời gian làm thêm giờ tối đa là một trong những điểm nổi bậc của bộ luật. Theo đó, Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

– Phải được sự đồng ý của người lao động;

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Nguồn: TVPL