Chuyển tới nội dung

Quy định về an toàn cháy cho nhà và công trình

Quy định về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Kể từ ngày 1/7/ 2020, Thông tư 01/2020/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2020/BXD) chính thức có hiệu lực.

Ngoài ra, Thông tư này cũng thay thế cho Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06:2010/BXD.

Nguồn: TVPL