Chuyển tới nội dung

Sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH

Sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1270/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH năm 2019.
Theo đó, đã sửa đổi quy trình cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHXH, BHYT như sau:
Bổ sung trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp thì không cần lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT, chỉ nhận Danh sách biến động thành viên hộ gia đình (Mẫu 01-BD) từ bưu điện.
Cụ thể, cơ quan bưu điện sẽ:

  • Nhận dữ liệu theo Mẫu 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT do cơ quan BHXH chuyển đến, in và chuyển UBND xã.
  • Nhận theo Mẫu 01-BD từ UBND xã cập nhật, bổ sung thông tin vào phần mềm HGĐ.
  • Nhận dữ liệu theo Mẫu 01-BD của các trường hợp khai tử, thực hiện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chết vào phần mềm HGĐ

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/9/2019.

Nguồn: TVPL