Chuyển tới nội dung

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020

Vào ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Mức lương tối thiểu vùng mới được quy định như sau:

   1. Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I: 4.420.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng)
   2. Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II: 3.920.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)
   3. Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III: 3.430.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng)
   4. Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng (tăng 150.000 đồng)

Mức lương cho người lao động làm các công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn it nhất 7% đối với các mức lương tối thiểu vùng nêu trên.

Nguồn: TVPL