Chuyển tới nội dung

Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường phải lập phương án xử lý, cải tạo, phục hồi

Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường

Đây là quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Theo đó, tổ chức, cá nhân được xác định là đối tượng gây ra ô nhiễm môi trường có các trách nhiệm sau:

– Điều tra, đánh giá chi tiết môi trường;

– Lập phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, theo dõi, giám sát.

– Thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường phải dựa theo phương án đã trình và báo cáo kết quả cho Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nguồn: TVPL